محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com
20
شباهت سنگ نگاره های پیش از تاریخ ایران با نقاشی های کهن غار لاسکو در فرانسهاز منظر سنگ نگاره های کهن، می توان نگاه ساده و پیچیده نگارگران اعصار کهن را رصد کرد.9 ماه پیش
10
شباهت سنگ نگاره های پیش از تاریخ ایران با نقاشی های کهن غار لاسکو در فرانسههنرهای صخره ای کهن ایران، دارای شباهت های ظاهری و پیامی متعدد با نقاشی های کهن خیلی از نقاط جهان هستند.9 ماه پیش
20
ارزش و اهمیت سنگ نگاره ها در دنیاهنرهای صخره ای، مبانی تاریخ، هنر و فرهنگ اند و از سرمایه های بی بدیل جوامع بشری محسوب می شوند11 ماه پیش
20
رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخبعضی نقاشی های کهن petroglyphs مکشوفه در ایران، گویای سیر اندیشه و باورهای انسان در زمان های طولانی و نقاطی بس بعید از یکدیگرند.12 ماه پیش
10
سنگ نگاره های کهن و نقشه گردشگری ایرانیکی از جاذبه های ملی و جهانی جوامع، هنرهای صخره ای کهن Rock Art می باشند12 ماه پیش
10
شباهت سنگ نگاره های ایران، از شمال تا جنوب!سنگ نگاره ها، کهن ترین اسرار اندیشه و ذوق بشرند.12 ماه پیش
10
بزکوهی نماد ایران باستان، با شباهت و پیام های یکنواخت ملیهنرهای کهن اغلب در قالب تصویر خط سخن گفته اند.12 ماه پیش
20
شباهت های جهانی بزکوهی Ibexبزکوهی نماد ایران باستان بوده است2 سال پیش
10
فنجان نماها Cupmarksفنجان ها عمری به سان عمر بشر روی کره زمین دارند2 سال پیش
10
کشف نقوش زیگورات های کهن در تیمرهسنگ نگاره های کهنن ایران، پنجره هایی رو به به گذشته های دور می باشند.2 سال پیش
10
سنگ نگاره های ایران و گمانه یوفوها Ufoطي بررسي و مطالعات يک دهه اي که بر روي سنگ نگاره هاي نقاط مختلف ايران و ديگر نقاط جهان داشتيم به نقوش انسان هايي بر خورد مي کرديم که دستان و پاهايي باز داشتند ... .2 سال پیش
63 Rows,1 of 623

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 121579کتابموزههایسنگیهنرهایصخرهسنگنگارهایرانتیمرهخمینIRANROCKARTSنمادهایاندیشهنگارPETROGLYPSIDEOGRAMSYMBOLSماقبلتاریخینقشبزکوهیباستاننمادخواهیزایندگیباروریمحافظترقصآیینیجادوییReligiousDancingDancingsمشابهتشمالیترینجنوبینقطهانعکاسیزندگیمحیطاقلیمیمقایسهمیمندباسنگفرانسهغارلاسكوهنرسوارهطرحرویسفالینهنقوشكهنیوزمیانحیواناتمنقرضشدهاسترالیانوعپوششزنانمنظرآثارهنریهنرسنگدرونغارهاكوهمفرغسفالخانهردپایجانشینیروستایدستكندشباهتتاریخسهاییفرازطبيعتزيباسنگ نگارهسفالينهپيكرهمفرغيبزكوهيزيگوراتتيمرهكشفارابهچهارچرخ6000سخنشناسيزبان مشترک جهانیانسانفرازمینیناصری فردبالداردیوارهکوهجهانپژوهشگرانقالهرنماهایکهنایتالیاصورتفلکیخانوادهجدیفراوانیبارانکاملگالریسننگدرسایتبنیادشناسیبرادشاوکشورسوئیسنگاره هاسکهایلماییلرهایناصریگمانهیوفوهاUfoکشفزیگوراتفنجاننماهاCupmarksپاانیمیشنشهرسوختهنگاره هایپیامیکنواختملیشمالتاجنوبنقشهگردشگرینقاشیپیکرهگلیپیشتاریخسنگ نگاره های پیش از تاریخ ایراننقاشی های غار لاسکو فرانسهلاسکو
دوست های مننمای ایران (مدیر)مهدی مخلصیانمهرداد زینلیانسمانه زارعیمحمد رفیعیبابک ارجمندیحامد محمدیعلی ارجمندی
آخرین نظرها