عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
آبشار های دیار پاوه
آبشار های دیار پاوهآبشارها یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری در هر منطقه هستند و سرزمین پاوه وهورامان را می توان سرزمین آبشارها نامید5.0 بر اساس 2 رای
كوه بانو
كوه بانوكوه بانو شبيه زنى است كه رو به آسمان چشم دوخته است5.0 بر اساس 2 رای
گل هاى بهارى
گل هاى بهارىگل هاى بهارى5.0 بر اساس 1 رای
آبشار ملاندر
آبشار ملاندرآبشارهای شهرستان پاوە5.0 بر اساس 2 رای
تاريكه بازار
تاريكه بازاربازار سرپوشيده و سنتى كرمانشاه5.0 بر اساس 2 رای
سبد بافه
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...5.0 بر اساس 2 رای
بازار سنتی توپخانه کرمانشاە
بازار سنتی توپخانه کرمانشاەبازار میوە و ترە بار سنتی کرمانشاە5.0 بر اساس 3 رای
آیین سقز چینی
آیین سقز چینیآیین سقز چینی5.0 بر اساس 3 رای
سفید کوە
سفید کوەسفید کوە - شاهنشین4.6 بر اساس 5 رای
گیوە هورامی
گیوە هورامیکلاش هورامی5.0 بر اساس 3 رای
زعفران کوهی
زعفران کوهیزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است ...4.3 بر اساس 3 رای
پاوە
پاوەپاوە شهر کوەها و چشمەها و درەها4.3 بر اساس 3 رای
154 Rows,1 of 1323

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 255924پاوهاورامانشاهوبلندترینقلهغربایرانبهاردلکشمعماریپلکانیکوههایمرخیلبوزینبزرگترینشهرجهانآبشارزیبایدشهجادهتوریستینودشهکوهآتشگاهدوقلویشولخهشهریهزارانماسولهویژهسرابروانسرهزارمساجدروستایزلانگلالخانقاهزاولینماییپاییزیپانوراماییزیبازازهیرویشمشیرلباسزمستانیخانگاخانقاهدریبرپوششگیاهیشیلماوبقعهمتبرکهسلطاناسحاقهجیجزعفرانمحلیخانگازمستانبلوطوزنامامزادهسیدعبیداللهروستاینمایبیرونیآرامگاهعبیداللهدرهرودبازمسجدسنگیهَورامانوراشهرستانوَنزاوَلیسنگوارهنوریاوسفیدباینگانانارهَنارشیپورینوسودصخرهرخسارهمرانغاراسباندربقدیمیمراسمسماعدراویشتکیهقادریکلاشگیوهصنایعدستیچوخهرانکشوشمیچنارستانمسابقهبهاریگلنِجارلالهرنگینشببنفشهشکوفهارغوانریواسانگورسیاهپاییزبابونهقارچمیرزاعبدالقادردخمههفتسوارانبارگاهداوودکوسوارلشکرگاهرودخانهسیروانتاقبستانمدرسهعمادالدولهجامعاهل سنتکرمانشاهواژگوننمرئاوناناویژهداریاننرگس تلانهزرینچیاگیاهانمعطرصنایع دستیسبد بافیمولویروارشرکاندَرَنیشهژالهتابستانویمیرانارستانصندوقچهبهشتآتشگایاوریباينگاندودانگَردهسدداريانمعمارىهوراماپاوەکوهیکوەسقزچینیویژنبازارتوپخانهکرمانشاەسبدتاريكهملاندربهارىكوهبانو