عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
20
آبشار های دیار پاوهآبشارها یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری در هر منطقه هستند و سرزمین پاوه وهورامان را می توان سرزمین آبشارها نامید3 هفته پیش
10
كوه بانوكوه بانو شبيه زنى است كه رو به آسمان چشم دوخته است3 سال پیش
00
گل هاى بهارىگل هاى بهارى3 سال پیش
10
آبشار ملاندرآبشارهای شهرستان پاوە3 سال پیش
20
تاريكه بازاربازار سرپوشيده و سنتى كرمانشاه3 سال پیش
30
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...3 سال پیش
30
بازار سنتی توپخانه کرمانشاەبازار میوە و ترە بار سنتی کرمانشاە4 سال پیش
30
آیین سقز چینیآیین سقز چینی4 سال پیش
20
سفید کوەسفید کوە - شاهنشین4 سال پیش
30
گیوە هورامیکلاش هورامی4 سال پیش
20
زعفران کوهیزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است ...4 سال پیش
20
پاوەپاوە شهر کوەها و چشمەها و درەها4 سال پیش
154 Rows,1 of 1323

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 257484پاوهاورامانشاهوبلندترینقلهغربایرانبهاردلکشمعماریپلکانیکوههایمرخیلبوزینبزرگترینشهرجهانآبشارزیبایدشهجادهتوریستینودشهکوهآتشگاهدوقلویشولخهشهریهزارانماسولهویژهسرابروانسرهزارمساجدروستایزلانگلالخانقاهزاولینماییپاییزیپانوراماییزیبازازهیرویشمشیرلباسزمستانیخانگاخانقاهدریبرپوششگیاهیشیلماوبقعهمتبرکهسلطاناسحاقهجیجزعفرانمحلیخانگازمستانبلوطوزنامامزادهسیدعبیداللهروستاینمایبیرونیآرامگاهعبیداللهدرهرودبازمسجدسنگیهَورامانوراشهرستانوَنزاوَلیسنگوارهنوریاوسفیدباینگانانارهَنارشیپورینوسودصخرهرخسارهمرانغاراسباندربقدیمیمراسمسماعدراویشتکیهقادریکلاشگیوهصنایعدستیچوخهرانکشوشمیچنارستانمسابقهبهاریگلنِجارلالهرنگینشببنفشهشکوفهارغوانریواسانگورسیاهپاییزبابونهقارچمیرزاعبدالقادردخمههفتسوارانبارگاهداوودکوسوارلشکرگاهرودخانهسیروانتاقبستانمدرسهعمادالدولهجامعاهل سنتکرمانشاهواژگوننمرئاوناناویژهداریاننرگس تلانهزرینچیاگیاهانمعطرصنایع دستیسبد بافیمولویروارشرکاندَرَنیشهژالهتابستانویمیرانارستانصندوقچهبهشتآتشگایاوریباينگاندودانگَردهسدداريانمعمارىهوراماپاوەکوهیکوەسقزچینیویژنبازارتوپخانهکرمانشاەسبدتاريكهملاندربهارىكوهبانو