سید محمد مهدی شریعت زادهعضویت از يكشنبه 9 فروردين 1394
قلعه سُلاسِل
قلعه سُلاسِلقلعه سُلاسِل با قدمت حدود 2000 سال و در دوران اشکانی و در شهر شوشتر ساخته شده است.
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1279اشکانیشوشترقلعهسُلاسِلمسابقه