رمضان خوئینیرمضان خوئینیعضویت از چهارشنبه 5 تير 1387
آبشار ورچر (VarChor) در روستای رزجرد
آبشار ورچر (VarChor) در روستای رزجرداین آبشار در فاصله ی 6 کیلومتری شرق روستای رزجرد قرار دارد و ارتفاع آن حدوداً 30 متر است. و در ماه اردیبهشت به علت پر آبی و سر سبزی دره آن که دارای صخ...
روستای رزجرد
روستای رزجردنمایی از روستای رزجرد http://www.zeziyard.com
2 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1532روستایرزجردآبشارورچرVarChor