نقش رجب
نقش رجب
روستای نَروی
روستای نَروی
سنگ نگاره هایی كهن بر فراز كوه های ایران
سنگ نگاره هایی كهن بر فراز كوه های ایران
دریاچه الندان (آببندان)
دریاچه الندان (آببندان)
عالی قاپو
عالی قاپوجمعه 2 آبان 1393تالار موسیقی عالی قاپوبیشتر
پیر باد
پیر بادپنجشنبه 1 آبان 1393پیرباد نوده آزادشهربیشتر
آق امام آزادشهر
آق امام آزادشهرپنجشنبه 1 آبان 1393آق امام بیشتر
مرزبن
مرزبنپنجشنبه 1 آبان 1393روستای مرزبنبیشتر
مسجد سنگی هَورامان
مسجد سنگی هَورامانسه‌شنبه 29 مهر 1393مسجد سنگی هَورامانبیشتر
نقش رجب
نقش رجبسه‌شنبه 29 مهر 1393در دامنه كوه رحمت آثاري متعلق به زمان ساسانيان، شامل ۴ نقش برجسته و يك كتيبه به چشم ميخورد...بیشتر
شیرین خفته
شیرین خفتهسه‌شنبه 29 مهر 1393فرهاد به علت نداشتن تبهر لازم نقاشی، بار دیگر دست به تیشه شده و پیکر محبوب خود را از سنگ تراشیده است.بیشتر
روستای نَروی
روستای نَرویدوشنبه 28 مهر 1393روستای نَرویبیشتر
چشمه دیو آسیاب
چشمه دیو آسیابدوشنبه 28 مهر 1393چشمه دیو آسیاب در شمال دشت و دریاچه سد لار و در منطقه مابین رودخانه های دلیچای و سفید آب و در ارتفاع 3015 متر از سطح دریا واقع شده استبیشتر
معبد آناهيتا - كنگاور
معبد آناهيتا - كنگاوردوشنبه 28 مهر 1393معبد آناهيتا - كنگاوربیشتر
2106 Rows,1 of 21123

فعالترین کاربران سایت