محمد  ارجمندیمحمد ارجمندیعضویت از شنبه 12 خرداد 1386علاقه مند به حیات وحش و گردشگریhow.rooztab.com
خیزش سونامی نمک از شوره‌زاری به‌نام دریاچه ارومیه
خیزش سونامی نمک از شوره‌زاری به‌نام دریاچه ارومیهسیدسلمان ذاکر در گفت‌وگو با ایسنا افزود: با وزش بادهای فصلی در زمین‌های اطراف دریاچه ارومیه نمک‌های موجود که بر اثر خشکی دریاچه به‌وجود آمده است خسارا...4.0 بر اساس 1 رای
در یاچه ارومیه
در یاچه ارومیه«آرتمیا ارومیانا» جان سخت‌ترین موجود دنیاست که در شورترین آب‌هازندگی می‌کند اما تا چندی دیگر با خشک شدن سراسری دریاچه ارومیه، امکان حیات از این گونه ج...
رودخانه سیروان کردستان
رودخانه سیروان کردستاناین رودخانه طویل ترین رود در استان کردستان است و شاخه های اصلی آن رودخانه های گاورود و قشلاق می باشند. گاورود از کوههای کان کبود سقز سرچشمه می گیرد و ...
جزیره هنگام
جزیره هنگامجزیره هنگام از جزیره‌های ایران در خلیج فارس است که با آبادی‌های کوچک با وسعت حدود ۵۰ کیلومتر مربع در جنوب جزیرهٔ قشم واقع شده و دارای معادن نمک و خاک ...
اهلم
اهلمدریاچه ای در اهلم ....
تعظیم امپراطور روم در مقابل شاپور اول
تعظیم امپراطور روم در مقابل شاپور اولدر قسمتی از استان فارس به نام مرودشت آثار باستانی زیادی که اکثریت آنها متعلق به قبل از اسلام است وجود دارد . از جمله این آثار می توان به بنای عظیم و ز...
گندم
گندممذرعه گندمی تقریبآ در نزدیکی شهرضا
معبد آناهیتا
معبد آناهیتابنای معروف به معبد آناهیتا در مركز شهر كنگاور بر سر راه همدان به كرمانشاه واقع شده است .این بنا بر روی تپه طبیعی با حداكثر ارتفاع ۳۲ متر نسبت به سطح ز...
کلیسای وانگ اصفهان
کلیسای وانگ اصفهاندرباره ی کلیسای وانک کلیسای وانک یا آمنا پرکیج نام کلیسایی است در محله جلفای اصفهان. این کلیسا از کلیساهای تاریخی ارمنیان اصفهان می باشد و در زمان شا...5.0 بر اساس 1 رای
جزیره تنب بزرگ و موضوع مالکیت آن
جزیره تنب بزرگ و موضوع مالکیت آنبا توجه به ادعاهای جدید شیخ نشین امارات در مورد مالکیت جزایر سه گانه ایرانی برای خود من جالب شد که اهمیت اصلی این جزایر برای چیست . با جستجو به مطالب...
قصر خورشید
قصر خورشیدمعروفترین جاذبه دیدنی کلات نادری و تنها بنای کاملی که از نادرشاه باقی مانده است همان کاخ او در کلات نادری است که به قصر خورشید معروف است. این قصر از ...
داریوش خلیج فارس را دریای پارس نام نهاد
داریوش خلیج فارس را دریای پارس نام نهادبیش از 2 هزار سال پیش، آن هنگام كه داریوش بزرگ، كانال داریوش را كه بعدها به سوئز مشهور شد،ساخت، به یادگار كتیبه‌ای در آنجا نصب كرد.این سند قدیمی‌ترین ...
81 Rows,1 of 723

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 137135آرتیماماهیانخاویاریsturgeonsماهیهایخوراکیخلیجفارسمیگویجزیرهکیشقشمپیشینهتاریخیشوشترتاریخچهیوزپلنگایرانیپارکملیسرخهحصارتالاببینالمللیگواترحورباهوموزهطبیعتحیاتوحشایرانآبگینهتنوعزیستیحمایتمقابلهقاچاقپرندگانجواهراتمجموعهکاخگلستانهنرهایمعاصرتهرانمناطقحفاظتشدهقوانینمقرراتشکارصیدگاندوتمساحپوزهکوتاهبزرگترینخزندهکشورمانچقدرشناسیمخفاشموشیسبیلدارMyotismystacinusیاچهارومیهسالتلاشبرایحفظگوشتخواربزرگزمینفروردین1386کمکهایاولیههنگاممارگزیدگیسینمایقلعهفلکالافلاکمحیطزیستدریایخزرگوپیزایجویبارهایاینتمدن6هزارسالهآبیجهانکارونطولانیتنهارودقابلکشتیرانیغارعلیصدرقایقرانیپرتقالیدریاچهزریوارزیباترینغربکشوربنددرهتفرجگاهیزیباکیلومتریبیرجندخطرانقراضسیاهگوشدرخطرشیرگربهسانمنقرضگهرتختسلیمانتکابوکیلشیرازباغارمتابشآفتاباحیاءقصرخورشیدابیانهروستایمیخوادگلابیبشهارگبمبنایخشتیعظیمعشایرآذربایجانغربیمحوطهباستانیمارلیکرودبارانزلیزیستگاهگونهمختلفبرجپیرعلمداردخترغذاهایمحلیاستانگیلانمازندرانمهارلوکوهستانیولشتجنوبچالوسکوهاطرافبالاپاییزسینمانیاورانهمیشهمارهایکویرنخستینانیمیشندنیاشهرسوختهصخرهمیمندکرماناوانداریوشخلیج فارسپارستنبموضوعمالکیتکلیسایوانگاصفهانمعبدآناهیتاگندمتعظیمامپراطورروممقابلشاپوراولاهلمرودخانهسیروانکردستانخیزشسونامینمکشورهزاریبهنام